Artikel 1

Tenzij de andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hierna volgende algemene voorwaarden steeds van toepassing bij de firma Bouwherstellingen Smets BV en dient de medecontractant, besteller of koper ze te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Artikel 3

De facturen zijn behoudens andersluidende bedingen met overschrijving betaalbaar op het adres van de firma. Alle particulieren klanten dienen na de werken contant te betalen of met overschrijving, BTW gerechtigden dienen te betalen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 4

Alle klachten dienen om geldig te zijn, binnen de drie dagen na uitvoering van de werken of drie dagen na ontvangst per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan het adres van het bedrijf. De aanvaarding van de factuur omvat tevens de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 5

Facturen die onbetaald zijn gebleven binnen de gestelde termijn of op vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan een intrest van 5% per maand op het bedrag van de factuur. Cumulatief hiermee zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 5 euro.

Artikel 6

Door de niet betaling van één onze facturen op vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan de firma naar eigen goeddunken de uitvoering van de lopende contracten op-schorten of deze geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.

Artikel 7

Zolang de factuur niet betaald is blijven de gebruikte materialen eigendom van de firma.

Artikel 8

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.

Artikel 9

Ingeval van annulering der bestelling is de klant gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van het uit te voeren werk.

Artikel 10

De klant dient te zorgen voor vrije toegang, zodat wij onze werken ongehinderd kunnen uitvoeren. Zoniet, vallen alle meerwerken en/of alle schade die hieruit voortvloeien ten laste van de klant.

Artikel 11

De werken worden uitgevoerd op volledig risico van de opdrachtgever. Beschadiging aan voetpad, wegenis, en ondergrondse leidingen vallen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen kennis geeft (plans) van zijn ondergrondse leidingen (bv. water, elektriciteit TV, e.a.) zal bij beschadiging dit ten laste van de opdrachtgever vallen.